สถานศึกษา และปฏิบัติธรรม

สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (Buddhist Doctrine Practicing Place, The World Fellowship of Buddhists) สถานที่สงบจิตใจและเรียนรู้กับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแห่งนี้ อยู่ภายใต้สังกัดขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมู่พุทธศาสนิกชน

ทั้งยังส่งเสริมให้รักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด โดยการสนับสนุนให้เผยแผ่หลักธรรมของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทางด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม สำหรับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือ พ.ส.ล. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 โดย ดร. มาลาลาเสเกรา (MALALASEKERA) นักศึกษาบาลีผู้มีชื่อเสียงชาวศรีลังกา เดิมมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองย่างกุ้ง จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2506 ได้ย้ายมาที่กรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในภายหลัง สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาและการทำสมาธิ โดยมีการจัดชั้นเรียนสมาธิทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) และชั้นเรียนพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ที่สาม และอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. ซึ่งไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand